Fundusze
Fundusze
Fundusze

Wykonanie dokumentacji projektowej, przetargowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego

Warszawa Zachodnia

Prace prowadzone na stacji Warszawa Zachodnia mają charakter modernizacji, odnowienia lub naprawy o wielobranżowym zakresie i wysokim stopniu złożoności.
Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania i parametry techniczne muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących normach, przepisach i technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI)

Dokumentacja będzie uwzględniać plany Miasta st. Warszawy dotyczące lokalizacji połączeń drogowych w tym budowę połączenia drogowego między Ochotą i Wolą na przedłużeniu ul. Grzymały Sokołowskiego (w tunelu) oraz budowę wiaduktu w rejonie przedłużenia ul. Karolkowej do Al. Jerozolimskich, którego lokalizacja zostanie przesądzona w zlecanych przez BAiPP opracowaniu Studium obsługi komunikacyjnej terenów położonych.

Zakres prac Wykonawcy obejmuje:

1)    Prace przedprojektowe
2)    Opracowanie Koncepcji Programowo - Przestrzennej
3)    Opracowanie Dokumentacji Projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) w układzie wielobranżowym i uzyskanie wynikających z przepisów, opinii, zgód, uzgodnień oraz pozwoleń.
5)    Opracowanie części technicznej dokumentacji przetargowej  dla realizacji robót budowlanych.
6)    Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot.

Prace projektowe obejmują przebudowę i budowę takich elementów infrastruktury jak:
  • układ torowy, w tym nawierzchnia kolejowa, układ geometryczny torów stacyjnych, podtorze, odwodnienie równi stacyjnej,
  • infrastruktura pasażerska wraz z peronami i dojściami,
  • sieć trakcyjna,
  • sieci i urządzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej,
  • stacyjne i liniowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
  • sieci i urządzenia telekomunikacyjne,
  • obiekty inżynieryjne, obiekty kubaturowe,
  • sieci i instalacje sanitarne i kanalizacyjne,
  • elementy infrastruktury ochrony środowiska